OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky sa riadia Zmluvou o Dielo, ktorá je vždy predmetom vzájomných dojednaní s Klientom zohľadňujúcimi osobitné podmienky spojené s plnením Zmluvy.

Tieto budú klientovi poskytnuté na základe prejaveného záujmu o dodanie Diela, kedykoľvek počas procesu tvorenia finálnej špecifikácie Diela a jeho ceny.

Obsahom Zmluvy o Dielo sú predovšetkým:

  • Predmet a účel Zmluvy
  • Miesto plnenia Zmluvy
  • Dohodnutá cena za Dielo
  • Platobné podmienky
  • Spôsob a lehota plnenia Diela
  • Odovzdanie Diela
  • Zodpovednosť za vady a záručná doba
  • Práva a povinnosti zmluvných strán

Zahájenie procesu výroby a dodania Diela je možné len na základe akceptácie podmienok Zmluvy o Dielo vyjadrenej podpisom oboch zmluvných strán.